Rút tiền gửi tiết kiệm trước thời hạn - Lãi suất được tính như thế nào?

Tác giả: datnt

rt-tin-gi-tit-kim-trc-thi-hn-li-sut-c-tnh-nh-th-no